Face Book เทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูที่ปรึกษาห้องเรียนร่วมนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิเศษ บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร

การได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา นักศึกษาพิเศษผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร ซึ่งจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ โดยเฉพาะครูที่เป็นครูที่ปรึกษาต้องทำหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลนักศึกษาทั้งที่ปกติและนักศึกษาผู้พิเศษในห้องเดียวกันในด้านการเรียน ส่วนตัว สังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเมื่อประสบปัญหาและอุปสรรค ที่อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา และการปรับตัว ในการดำรงชีวิตในสถาบัน สังคม ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาห้องเรียนร่วมจะมีภาระงานในการสอนและดูแลมากขึ้นเป็นสองเท่า
ดิฉันค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาพิเศษ และได้รับชมรายการจากเว็บไซต์โทรทัศน์ครู ตอน “โรงเรียนการศึกษาพิเศษ : การเรียนร่วมตอน 1 และตอน 2  – Special Schools Inclusive Classroom”  ซึ่งในเรื่องกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนผู้พิเศษเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองกระทำ ฝึกฝนทักษะการอ่านและเขียน ให้ประสบความสำเร็จในการเรียน ประกอบกับได้ชม รายการ Teach & Tech จากเว็บไซต์โทรทัศน์ครู ตอน  เมื่อคุณครูมี Face book ตอนที่ 9 ช่วงที่ 1 และ 2”  ทำให้เห็นถึงวิธีในการใช้งาน ซึ่งมีบริการ หรือแอปพลิเคชั่นให้ใช้มากมายบนระบบ Social Network อย่าง Face Book ที่ได้รับความนิยมจากการใช้อย่างมากและกระจายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Face Book จะสามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ, Tablet  อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ทำให้ Face Book สามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้รวดเร็วยิ่งกว่าการใช้ E-Mail โดยนักศึกษาจะมีความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร สามารถแบ่งปันความรู้ กิจกรรมต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทำให้ดิฉันตัดสินใจที่จะนำ Face Book มาใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียน
ดิฉันเริ่มต้นโดยให้นักศึกษาทั้งหมดในห้องเรียนร่วมนักศึกษาปกติกับนักศึกษาพิเศษบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร เรียนรู้การมีและใช้ Face Book การใช้ประโยชน์ในการเรียน และการติดตามช่วยเหลือดูแลเพื่อน จากนั้นได้จัดกลุ่มเฉพาะของนักศึกษาห้องเรียนร่วมนี้ใน Face Book มีการนำข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรม รูปภาพ นัดหมาย ประชุม การสอน เฉพาะกลุ่มห้องเรียนร่วม
จากการประเมินผลการใช้ Face Book เป็นเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาในห้องเรียนร่วมนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิเศษบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร พบว่า นักศึกษาทั้งหมดมีความสนใจ สามารถใช้ Face Book ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา รับรู้ข่าวสาร การนัดหมาย การจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาพิเศษผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารสามารถพัฒนาภาษาการอ่านเขียนได้มากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น แสดงออกในขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามศักยภาพเนื่องจากสามารถสื่อสารกับเพื่อน ครู และสังคมอื่นได้ทางภาษาเขียน รูปภาพ วิดีโอ ซึ่งง่ายกว่าการใช้ภาษามือในการสื่อสารกับผู้คนปกติ เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารอีกทางหนึ่งสำหรับนักศึกษาพิเศษบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารให้พัฒนาไปอีกในระดับหนึ่ง
การส่งเสริมให้นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิเศษบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้คนปกติได้ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันอย่าง Face Book ครูควรแนะนำให้ใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ พึงระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เลือกใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ Face Book เป็นเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครูที่ปรึกษาในการสื่อสาร ติดตามนักศึกษาในห้องได้เป็นอย่างดี

นัฏยา   ลิ้มไพบูลย์
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น