Skip to content

Archive

Category: อบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นจัดโครงการสัมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยสารพัดช่างฯ โดย นายระเด่น ควรแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการสัมมนา ต้อนรับวิทยากร นายเฉลิมศักดิ์ นามเฉียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญดังนี้
1.ความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2.หลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.สาเหตุที่จะต้องจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.ประเด็นปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ระหว่าง วันที่ 29-30 มีนาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จัดอบรมโครงการซอฟแวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดย ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, ดร.ภูวดล บัวบางพลู หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ นายวุฒิภัทร หนูยอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอน ด้วยระบบออนไลน์ (E-learning)

รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่    ๖     มีนาคม      ๒๕๕๗

สัมมนา การบริหารความเสี่ยงฐานข้อมูลสถานศึกษา ด้วย Internet Datacenter 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

Download (PDF, Unknown)

นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 22-27 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร

งานเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17 ณ บ้านทรงไทยล้านนา คุณแม่ ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์

29 ตุลาคม 2556