Skip to content

Archive

Category: วิทยากรอบรม/กรรมการตัดสิน

18-19 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อศจ.ขอนแก่น

20 กันยายน 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

กรรมการเทคนิค การแข่งขันกราฟฟิกดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 25 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

กรรมการวิพากษ์ผลงานโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาพิการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น