Skip to content

Archive

Category: ผลงานวิชาการอื่นๆ

Download (PDF, Unknown)

ผลงานแฟนเพจวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น มีจำนวนคนกดไลท์จำนวน 1099 คน

11-3-2557 21-47-30

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานน้ำพุและห้องประชุมท่าพระ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

 

 

ออกแบบและจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2556