Skip to content

Archive

Category: งานวิจัยทางการศึกษา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม

ชื่อผู้วิจัย : นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน กับก่อนเรียน ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา 2001-0001  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นว่าสูงขึ้นกว่าการเรียนโดยไม่ใช้กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ จำนวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554 โดยได้จัดเวลาเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยว่างจากการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน โดยครูได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและนำฝึกปฏืบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะและวิธีดำเนินการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบ ได้ใช้สิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโดยการทดสอบค่า (t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมสอนซ่อมเสริม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle LMS รายวิชาระบบปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

 

Download (PDF, Unknown)

เริ่มแล้ว E_Learning

krunattaya-e-learnning (1)

 

 

 

โปรดติดตามตอนต่อไป ^_^

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คลิกที่รูปนะคะ

ชื่อ ผลงานวิชาการ : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ศึกษา : นางนัฏยา  ลิ้มไพบูลย์
วิชา : คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปีการศึกษา : 2550

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเว็บไซต์ http://krunattaya.org วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็น 80/80 เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เว็บไซต์ วิชานักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน
ผลการศึกษา พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บไซต์  วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่สร้างขึ้นทั้ง 13 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ 86.55 /86.00

2. ค่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.71 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ทำให้ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71

3. คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บไซต์  นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพในระดับมาก