Skip to content

Archive

Category: ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานน้ำพุและห้องประชุมท่าพระ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2557  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 20 มกราคม 2557

 

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพรางวัลพระราชทาน 20 มกราคม 2557

นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 22-27 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 อศจ.ขอนแก่น นำโดย นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาด้านอาชีพของ อศจ. ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม