Skip to content

Archive

Category: ปีการศึกษา 2555

Download (PDF, Unknown)

ผลงานนักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555

 

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ กระเป๋านำทpict1างเบื้องต้นสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร

2. ประเภทผลงาน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องได้รับสิทธิและโอกาสในด้านต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิและโอกาสหนึ่งคือการได้รับการศึกษา โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจะคำนึงถึงสภาพความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลเพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งการจัดการเรียนร่วมเป็นอีกประเภทหนึ่งของการจัดการศึกษาสำหรับ คนที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับคนปกติ
การจัดการเรียนร่วมของคนพิการกับคนปกติ โดยใช้เทคนิคการสอนระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy System)   เป็นการอาศัยคามร่วมมือของเพื่อนนักเรียนทุกคนในการส่งเสริมกำลังใจและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเพื่อนนักเรียนพิการ ที่มีความบกพร่องในเรื่องทั่วไป เช่น การนำทางเพื่อนไปห้องเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร  อ่านหนังสือบนกระดานหรือสื่อสารกับผู้อื่น  เขียนตัวอักษรปกติให้  เป็นต้น

กลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดในการหาวิธีการที่จะช่วยในการสื่อสารเบื้องต้น โดยการจัดหากระเป๋า ประกอบไปด้วยกระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ค กระเป๋าใส่เน็ตบุ๊ค ที่ผลิตจากpict2ผ้าพื้นเมืองและจัดทำแผนภาพภาษามือที่สำคัญและจำเป็นพร้อมคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับ เมื่อต้องการสื่อสารเพียงแต่  ชี้ที่สัญลักษณ์ภาษามือบนกระเป๋าให้บุคคลที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้ นอกจากนี้ยังติดลำโพงเพื่อช่วยขยายเสียง ในกระเป๋า โดยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและแท็บเลต  ที่มีประโยคขอความช่วยเหลืออัดเสียงเป็นประโยคที่สำคัญจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันจากเว็บไซต์ http://translate.google.co.th  เพื่อให้บุคคลผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารได้ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นเชิงธุรกิจผลิตเพื่อการค้าให้กับคนปกติอีกด้วย

เนื่องจากภาษามือที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีจำนวนมาก ทำให้แผนภาพภาษามือที่จัดทำ และประโยคที่นำมาจากเว็บไซต์ http://translate.google.co.th ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานทำให้นักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร ต้องสื่อสารด้วยการเขียนด้วยลายมือตัวเองในสมุดบันทึกประจำตัวและภาษาไทยที่เขียนของผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร ไม่เป็นเหมือนคนปกติทำให้ยังเกิดปัญหาในการสื่อสารอยู่ อย่างไรก็ตามกระเป๋านำทางเหล่านี้เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้น

นัฏยา  ลิ้มไพบูลย์ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์

[nggallery id=3]

ผลงานนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

chairสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงานเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น                ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานออกแบบ และสร้างเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น  โดยใช้ไม้    เป็นวัสดุอุปกรณ์หลักในการสร้างขึ้น

ในการออกแบบเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพนั้นเราใช้หลักภูมิปัญญาไทย ในการจัดสร้างเก้าอี้ฟื้นฟู      และผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น เวลาใช้งานอาจจะผ่อนคลายในการนวดทำให้ไม่ปวดเมื่อยเวลาทำงาน      และไม่ทำให้เสียเวลา

ผลการทดลองเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น ในการนวด พบว่าสามารถทำให้ผ่อนคลายได้และไม่ทำให้เสียเวลาขณะทำงานทำให้ประหยัดเวลาและเงินในการนวดได้ เก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น สามารถนวดตามจุดต่างๆ ของร่างกายได้ตามความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น ได้เป็นอย่างยิ่ง

 

Abstract

Knowledge economy, creative invention. The ergonomic chairs. The purpose of the design. And ergonomic chairs with wood as the main material to build up.
In the design of ergonomic chairs that we use primarily cognitive Thailand. In the construction of the chair to health. Time to relax in the massage may cause pain and lost time at work.
Results in a massage chair for health. Were able to relax and not to waste time at work, thus saving time and money in a massage. Ergonomic chairs can massage the points. Of the body as the satisfaction of ergonomic chairs as well.

 

 

1.นางสาวอัญชลี แก้มอุ่น

2.นางสาวอัจฉรา แก้มอุ่น

3.นางสาวยุพิน อินม่วงไทย

4.นางสาวปริณดา  ดวงสอนยา

5.นางสาวกมลชนก แหวนวงศ์

การแสดงของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพลงภาษามือเรียงความเรื่องแม่