Skip to content

Archive

Category: ผลงานนักเรียนนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานน้ำพุและห้องประชุมท่าพระ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2557  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 20 มกราคม 2557

 

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพรางวัลพระราชทาน 20 มกราคม 2557

นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 22-27 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร