Skip to content

Archive

Category: ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นจัดโครงการสัมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยสารพัดช่างฯ โดย นายระเด่น ควรแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการสัมมนา ต้อนรับวิทยากร นายเฉลิมศักดิ์ นามเฉียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญดังนี้
1.ความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2.หลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.สาเหตุที่จะต้องจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.ประเด็นปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ระหว่าง วันที่ 29-30 มีนาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จัดอบรมโครงการซอฟแวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดย ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, ดร.ภูวดล บัวบางพลู หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ นายวุฒิภัทร หนูยอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอน ด้วยระบบออนไลน์ (E-learning)

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบโควต้าปีการศึกษา 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556  วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2556 วันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โดยมีการซ้อมในตอนเช้าและถ่ายภาพหมู่ในตอนบ่าย

และตกแต่งสถานที่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2557

รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่    ๖     มีนาคม      ๒๕๕๗

เลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 27 กุมภาพันธฺ 2557

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น นายระเด่น ควรแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2/2556 วัตถุประสงค์การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทำให้ นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์จริง ประกอบด้วย การให้เกียรติ และการร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำให้สถานประกอบการและสถานศึกษามีความร่วมมือกันดียิ่งขึ้น

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

สัมมนา การบริหารความเสี่ยงฐานข้อมูลสถานศึกษา ด้วย Internet Datacenter 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น