Skip to content

Archive

Category: กิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นจัดโครงการสัมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยสารพัดช่างฯ โดย นายระเด่น ควรแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการสัมมนา ต้อนรับวิทยากร นายเฉลิมศักดิ์ นามเฉียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญดังนี้
1.ความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2.หลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.สาเหตุที่จะต้องจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.ประเด็นปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ระหว่าง วันที่ 29-30 มีนาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จัดอบรมโครงการซอฟแวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดย ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, ดร.ภูวดล บัวบางพลู หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ นายวุฒิภัทร หนูยอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอน ด้วยระบบออนไลน์ (E-learning)

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบโควต้าปีการศึกษา 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556  วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น