ผลงานนักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555

 

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ กระเป๋านำทpict1างเบื้องต้นสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร

2. ประเภทผลงาน ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องได้รับสิทธิและโอกาสในด้านต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิและโอกาสหนึ่งคือการได้รับการศึกษา โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจะคำนึงถึงสภาพความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลเพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งการจัดการเรียนร่วมเป็นอีกประเภทหนึ่งของการจัดการศึกษาสำหรับ คนที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับคนปกติ
การจัดการเรียนร่วมของคนพิการกับคนปกติ โดยใช้เทคนิคการสอนระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy System)   เป็นการอาศัยคามร่วมมือของเพื่อนนักเรียนทุกคนในการส่งเสริมกำลังใจและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเพื่อนนักเรียนพิการ ที่มีความบกพร่องในเรื่องทั่วไป เช่น การนำทางเพื่อนไปห้องเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร  อ่านหนังสือบนกระดานหรือสื่อสารกับผู้อื่น  เขียนตัวอักษรปกติให้  เป็นต้น

กลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดในการหาวิธีการที่จะช่วยในการสื่อสารเบื้องต้น โดยการจัดหากระเป๋า ประกอบไปด้วยกระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ค กระเป๋าใส่เน็ตบุ๊ค ที่ผลิตจากpict2ผ้าพื้นเมืองและจัดทำแผนภาพภาษามือที่สำคัญและจำเป็นพร้อมคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับ เมื่อต้องการสื่อสารเพียงแต่  ชี้ที่สัญลักษณ์ภาษามือบนกระเป๋าให้บุคคลที่จะสื่อสารให้เข้าใจได้ นอกจากนี้ยังติดลำโพงเพื่อช่วยขยายเสียง ในกระเป๋า โดยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและแท็บเลต  ที่มีประโยคขอความช่วยเหลืออัดเสียงเป็นประโยคที่สำคัญจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันจากเว็บไซต์ http://translate.google.co.th  เพื่อให้บุคคลผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสารได้ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นเชิงธุรกิจผลิตเพื่อการค้าให้กับคนปกติอีกด้วย

เนื่องจากภาษามือที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีจำนวนมาก ทำให้แผนภาพภาษามือที่จัดทำ และประโยคที่นำมาจากเว็บไซต์ http://translate.google.co.th ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานทำให้นักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร ต้องสื่อสารด้วยการเขียนด้วยลายมือตัวเองในสมุดบันทึกประจำตัวและภาษาไทยที่เขียนของผู้บกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร ไม่เป็นเหมือนคนปกติทำให้ยังเกิดปัญหาในการสื่อสารอยู่ อย่างไรก็ตามกระเป๋านำทางเหล่านี้เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้น

นัฏยา  ลิ้มไพบูลย์ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์

[nggallery id=3]