Skip to content

Archive

Archive for มกราคม, 2014

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม

ชื่อผู้วิจัย : นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน กับก่อนเรียน ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา 2001-0001  ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นว่าสูงขึ้นกว่าการเรียนโดยไม่ใช้กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ จำนวน 22 คน ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554 โดยได้จัดเวลาเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยว่างจากการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน โดยครูได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและนำฝึกปฏืบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะและวิธีดำเนินการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบ ได้ใช้สิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโดยการทดสอบค่า (t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมสอนซ่อมเสริม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Download (PDF, Unknown)

วันประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 20 มกราคม 2557

 

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพรางวัลพระราชทาน 20 มกราคม 2557

ประสานงานโครงการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา  V_Net ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

ออกแบบและจัดทำแฟ้มเอกสารการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพพระราชทาน

โดยจัดทำปกแฟ้มทั้งหมด และ รับผิดชอบข้อมูลสถานศึกษาพระราชทานด้านที่ 2 ซ้อมพิธีกรและซ้อมบูมต้อนรับ