Skip to content

Archive

Archive for กันยายน, 2013

โครงการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาเพื่อลดปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน

24 ‎กันยายน ‎2556, ‏‎11:43:00 ณ หอประชุมกาสะลอง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

 

20 กันยายน 2556

งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อศจ.ขอนแก่น

20 กันยายน 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น