โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนวิจัยอย่างง่ายสู่ครูนักวิจัย 15 ตุลาคม 2556
ณ หอประขุมกาละสอง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น