โครงการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาเพื่อลดปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน

24 ‎กันยายน ‎2556, ‏‎11:43:00 ณ หอประชุมกาสะลอง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น