โครงการอบรมประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาผู้พิการ

วันที่ 24  กรกฎาคม  2555

ณ  ร้าน Rama Copy One จังหวัดขอนแก่น

 วัตถุประสงค์

              1. เพื่อให้นักศึกษา ผู้พิการได้นำความรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประโยชน์

2. เพื่อให้นักศึกษา ผู้พิการมีรายได้ระหว่างเรียน

page3

กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาผู้พิการ และนักศึกษาพี่เลี้ยง  วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จำนวน 15 คน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ  นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ที่มีความคิดเห็นต่อโครงการอบรมประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาผู้พิการแบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สอบถามสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Cheek List) จำนวน 2 ข้อ

ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการอบรมประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสาร    และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาผู้พิการ แบ่งเป็น 3 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น    5 ระดับ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  จำนวน  15 ข้อ

ตอบที่ 3 สอบถามข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบได้โดยเสรี

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาผู้พิการ ครู และนักศึกษาพี่เลี้ยง  วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น  และเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

          1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  หากพบว่าแบบสอบถามฉบับใดมีคำตอบไม่สมบูรณ์จะไม่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.  วิเคราะห์ข้อมูลความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน

 

[nggallery id=2]

นัฏยา  ลิ้มไพบูลย์