โครงการอบรมการเขียนโครงการวิชาชีพ

วันที่ 7  กันยายน  2555

ณ  ห้องประชุมดอกคูณ อาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อให้นักเรียน  เกิดทักษะในการเขียนรายงาน

2. เพื่อให้นักเรียน  สามารถเขียนรายงานโครงการวิชาชีพได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้นักเรียน  สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ในการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อไป
กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนที่เรียนในรายวิชา “โครงการ”  วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

นักเรียนระดับ  ปวช3.    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จำนวน          20      คน

นักเรียนระดับ  ปวช3.    แผนกวิชาการบัญชี                     จำนวน           5       คน

นักเรียนระดับ  ปวช3.    แผนกวิชาช่างยนต์                      จำนวน         24      คน

นักศึกษาระดับ  ปวส2.    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง               จำนวน          12      คน

                รวม                                                                 จำนวน       61      คน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ  นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ที่มีความคิดเห็นต่อโครงการโครงการอบรมการเขียนโครงการวิชาชีพ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สอบถามสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Cheek List) จำนวน 2 ข้อ

ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการอบรมการเขียนโครงการวิชาชีพ แบ่งเป็น   3 ด้าน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น    5 ระดับ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  จำนวน  15 ข้อ

ตอบที่ 3 สอบถามข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบได้โดยเสรี

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแจกแบบสอบถามให้นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น    และเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

          1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  หากพบว่าแบบสอบถามฉบับใดมีคำตอบไม่สมบูรณ์จะไม่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.  วิเคราะห์ข้อมูลความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน

นัฏยา  ลิ้มไพบูลย์

9-5-2556 22-21-03