โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแผนการรับและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนผู้พิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้มุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้พิการ ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้กับผู้พิการ โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสที่เสมอกันในการรับการศึกษาและมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
[singlepic id=44 w=320 h=240 float=right]สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การศึกษาสำหรับคนพิการในรูปแบบสถานศึกษาเรียนร่วมระดับอาชีวศึกษา โดยในปีการศึกษา 2555 สามารถจัดบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการได้จำนวน 1,142 คน สาขาที่นิยมเรียนคือ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ และศิลปะ ซึ่งสถานศึกษาที่รับนักศึกษาเรียนร่วม จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center ) รวมถึงวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น (Khonkaen PolyTechnic College ,ThaiLand) เนื่องจากมีนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมในระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 -2555 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดแผนการรับและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผู้พิการ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการรับนักเรียน นักศึกษาพิการเรียนร่วมโดยมีแผนการรับนักเรียน นักศึกษาพิการให้ครอบคลุมทุกอาชีวศึกษาจังหวัด โดยจะมีสถานศึกษาที่เป็ศูนย์ DSS จังหวัด จำนวน 78 แห่ง ซึ่งจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทำหน้าที่ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะนำผู้พิการที่ต้องการศึกษาต่อในสายอาชีพในสาขาวิชาที่สามารถเรียนได้ในจังหวัด จากนั้นจึงติดต่อประสานงานส่งผู้พิการไปเรียนในสานศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่ผู้พิการต้องการเรียน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เป็นศูนย์ DSS ระดับจังหวัด

 

                                                                                      นัฏยา  ลิ้มไพบูลย์

 [nggallery id=4]