เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น นายระเด่น ควรแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2/2556 วัตถุประสงค์การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทำให้ นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์จริง ประกอบด้วย การให้เกียรติ และการร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำให้สถานประกอบการและสถานศึกษามีความร่วมมือกันดียิ่งขึ้น