ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานน้ำพุและห้องประชุมท่าพระ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น