โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระและชุมชน
27 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น