ขอบคุณ ครูพันธุ์ใหม่ จาก http://www.krupunmai.com/index.php?name=teacher&file=readteacher&id=20

 

แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กคศ 2

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะ กคศ 3

แบบเสนอขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ กคศ 1

แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 1_1