รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่    ๖     มีนาคม      ๒๕๕๗