เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นจัดโครงการสัมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยสารพัดช่างฯ โดย นายระเด่น ควรแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการสัมมนา ต้อนรับวิทยากร นายเฉลิมศักดิ์ นามเฉียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญดังนี้
1.ความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2.หลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.สาเหตุที่จะต้องจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.ประเด็นปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปัจจุบัน