ครูนัฏยา  ลิ้มไพบูลย์ 
ปีการศึกษา 2537 ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2537-2547 วิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ทำหน้าที่ ครูผู้สอน,หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ,หัวหน้างานทะเบียน
ปีการศึกษา 2547-2558 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
ทำหน้าที่ ครูผู้สอน,หัวหน้าแผนกวิชา,หัวหน้างานทะเบียน,กรรมการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบัน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ทำหน้าที่ ครูผู้สอน,หัวหน้างานทะเบียน,ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร,กรรมการสถานศึกษา

ติดต่อทางเฟสบุ๊ก