ครูนัฏยา  ลิ้มไพบูลย์
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างานทะเบียน

ติดต่อทางเฟสบุ๊ก