อานิสงส์การมีความกตัญญู

๑. ทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้
๒. ทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก
๓. ทำให้เกิดความละอายชั่วต่อบาป
๕. ทำให้จิตใจผ่องใส และมองโลกในแง่ดี
๖. ทำให้เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู
๗. ทำให้ทั้งมนุษย์และเทวดาอยากช่วยเหลือ
๘. ทำให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิต
๙. ทำให้เป็นที่น่าคบของบัณฑิต
๑๐. ทำให้บรรลุนิพพานได้โดยง่าย

คัดจากหนังสือ คู่มือชีวิตทางโลกและทางธรรมเล่มที่ ๔