ออกแบบและจัดทำแฟ้มเอกสารการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพพระราชทาน

โดยจัดทำปกแฟ้มทั้งหมด และ รับผิดชอบข้อมูลสถานศึกษาพระราชทานด้านที่ 2 ซ้อมพิธีกรและซ้อมบูมต้อนรับ