ออกแบบและจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2556