อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพและการเรียนรู้โลกอาชีพในสถานประกอบการ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น