สัมมนา การบริหารความเสี่ยงฐานข้อมูลสถานศึกษา ด้วย Internet Datacenter 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น