สรุปการอบรมหลักสูตรระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย LMS (E-Learning)

โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรูู้ด้านด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ อาคารสัมนา มจธ. (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556