เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น นำโดย นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น และคณะผู้บริหาร หัวหน้างานแต่ละงาน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จากนั้นนายยุทธพงษ์ แห้วดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยาการ ได้กล่าวต้อนรับและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น มาศึกษาดูงานครั้งนี้ และได้ฉายวิดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน