ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 9 ตุลาคม 2556