ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

24 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา