พิธีเปิดโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. และปวส. ระหว่างกรมทหารราบที่ ๘ และวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ระหว่างกรมทหารราบที่ ๘ – วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ร้อย.ยก.ร.๘ — ที่ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย
ในระดับ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง ปวส.คอมพิวเตอร์ธูรกิจค่ะ
[nggallery id=6]