หลักสูตรระยะสั้นแผนกช่างยนต์ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น