พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556  วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น