พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2556 วันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โดยมีการซ้อมในตอนเช้าและถ่ายภาพหมู่ในตอนบ่าย

และตกแต่งสถานที่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2557