งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อศจ.ขอนแก่น

20 กันยายน 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น