ผลงานนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

chairสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงานเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น                ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานออกแบบ และสร้างเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น  โดยใช้ไม้    เป็นวัสดุอุปกรณ์หลักในการสร้างขึ้น

ในการออกแบบเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพนั้นเราใช้หลักภูมิปัญญาไทย ในการจัดสร้างเก้าอี้ฟื้นฟู      และผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น เวลาใช้งานอาจจะผ่อนคลายในการนวดทำให้ไม่ปวดเมื่อยเวลาทำงาน      และไม่ทำให้เสียเวลา

ผลการทดลองเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น ในการนวด พบว่าสามารถทำให้ผ่อนคลายได้และไม่ทำให้เสียเวลาขณะทำงานทำให้ประหยัดเวลาและเงินในการนวดได้ เก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น สามารถนวดตามจุดต่างๆ ของร่างกายได้ตามความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเก้าอี้ฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น ได้เป็นอย่างยิ่ง

 

Abstract

Knowledge economy, creative invention. The ergonomic chairs. The purpose of the design. And ergonomic chairs with wood as the main material to build up.
In the design of ergonomic chairs that we use primarily cognitive Thailand. In the construction of the chair to health. Time to relax in the massage may cause pain and lost time at work.
Results in a massage chair for health. Were able to relax and not to waste time at work, thus saving time and money in a massage. Ergonomic chairs can massage the points. Of the body as the satisfaction of ergonomic chairs as well.

 

 

1.นางสาวอัญชลี แก้มอุ่น

2.นางสาวอัจฉรา แก้มอุ่น

3.นางสาวยุพิน อินม่วงไทย

4.นางสาวปริณดา  ดวงสอนยา

5.นางสาวกมลชนก แหวนวงศ์