ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าวและภาพกิจกรรม