ผลการดำเนินงานประเภทที่ 1 แหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการประเมินประเภทราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น
ภาพข่าวกิจกรรมวันประเมินชีววิถีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ