ประสานงานโครงการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา  V_Net ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น