ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น