UploadImage

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ.ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๗(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

๑. ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน ๒ หน่วย รวม ๔ ทุน
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (๒) ของมาตรา ๓๖ นี้ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ได้
๓.๒ มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี นับถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓.๓ กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษkที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
๓.๔ มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๓.๕ ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
๓.๖ ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน
๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th,http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ http://stscholar.nstda.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
๔.๒ กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
๔.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทางอินเทอร์เน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 เครดิต http://www.enn.co.th/8171