ชื่อ ผลงานวิชาการ : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อผู้ศึกษา : นางนัฏยา  ลิ้มไพบูลย์
วิชา : คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปีการศึกษา : 2550

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเว็บไซต์ http://krunattaya.org วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็น 80/80 เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เว็บไซต์ วิชานักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน
ผลการศึกษา พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บไซต์  วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่สร้างขึ้นทั้ง 13 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ 86.55 /86.00

2. ค่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.71 ซึ่งแสดงว่าบทเรียนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ทำให้ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71

3. คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บไซต์  นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพในระดับมาก