นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2557  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556