นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 22-27 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร