เป็นพิธีกร โครงการ ฝึกอบรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร ของวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
โดย ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น  จำนวน 65 คน โดยเนื้อหาในการอบรม
ได้แก่ เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ โดยวิทยากรได้แก่…คุณมนต์ชัย พงษ์วิิจิตร

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น