ดร.สรัญญา  เชื้อทอง

ดร.สรัญญา เชื้อทอง

 

ดร.สรัญญา  เชื้อทอง
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบซอฟแวร์การบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย LMS (E-Learning)
โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

หัวข้อการอบรมการบริหารจัดการด้านสื่อสารและปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบซินเนติกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์